‘EMENI PUHI’I:

Ne ‘I ai ha ki’i fine’eiki ‘i he ki’i motu ko ia ko Hunga. Ko e taha eni ha kau fine’eiki ne nau mateaki’i e lotu ‘o ‘ikai loto ke to kelekele ha lea ‘enau Faifekau ‘o tatau ai pe pe ko e ha ha’ane tu’utu’uni. K a koe fine’eiki ne ‘ikai loto ia ke ‘oange hano fatongia ka ‘oku fiefia pe ia ke fua kavenga ‘ata’ataa pe ia he siasi.’
Ka ‘i he houng’ia ‘a e faifekau ‘I he fai tonunga ‘a e kaunanga ni, na’a ne talaange ki ai ke ne fai ‘enau failotu ‘I he pongipongi Falaite. Ne ‘ikai ilo’i he faifekau ‘a e si’i faingata’a’ia ‘a e fine’eiki he’ene fo’i ai ko ia. Ka ‘I he natula taliangi ‘a e fine’eiki na’e ‘ikai toe si’i lea ka e foki pe ki ‘api ‘o fai ha feinga ki he ‘ene failotu.’

Ne si’i ‘a pe fine’eiki he po ko ia ‘ikai si’i lava ke mamohe he’ene tokanga ke tonu e me’a kotoa. Ko e taa ‘uluaki e fafangu ne ki’i tule fine’eiki ‘o ki’i kui. ‘I he taa ‘angaua e fafangu’ ne puna ki ‘olunga e fine’eiki mo ‘ene ‘oiaueee fakapo te’eki ke maau e teuteu ia. Ko ia ne hu fakavave pe ‘o ki’i tafitafi mo kaila atu ki he taa lali…’’ TA KE LOLOA KA E TUI HOKU TA’OVALA ‘’ ..Ne ta pe motu’a ta lali mo kaila atu… ‘’ VAVE HE OKU FU’U LOLOA. ‘’

Ne lele fakavave hake fine’eiki kuo kaila atu e motu’a taa lali. ‘’ FINE’EIKI KO HO TAUVELI ENA ‘OKU FIHIA PE HO TA’OVALA.’’ ‘Ikai toe tokanga e fine’eiki ki ha me’a ko e to’o hake pe tauveli ‘o tautau he ‘a e ‘api siasi ka e laka atu ki he tepile.

Ko e ‘aho ne ki’i havilivili pea kuo feinga holo e fine’eiki ke puke ‘ene la’ipepa he ‘oku hiki kotoa ai ‘ene failotu ‘o kamata pe he anga e fakatapu, ko e lea ki he failotu ‘ o a’u ki he ‘emeni.
Ne lele lelei e me’a hono kotoa, a’u ki he himi tuku pea kuo nau kuikui kotoa ‘o fakaongoongo ki he kelesi e failotu. Fuoloa, fuoloa mo e ‘ikai ongomai e kelesi ia. Nau ki’i hilehila hake kuo pulia e failotu ia pea nau sio atu nautolu ki he ‘one’one ‘oku fetakamai e fine’eiki ia hono tuli holo ‘ene la’ipepa ne hiki ai ‘ene failotu. Taimi si’i pe kuo kaila mai e fine’eiki..

SIASI MOU ‘A’A A HE KUO PUHI’I HE HAVILI IA E ‘EMENI PEA KUO TO IA KI TAHI !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *