‘AMANAKI VEIPA ‘A E MATAPULE TONGA KO JUNIOR FA MO E HAU ‘A MAMANI, JOSEPH PARKER ‘I HE MALA’E ‘O E FUHU.

‘I he ongoongo fakamuimui taha mei hotau ngaahi fonua kaunga’api, kuo mahino ‘e fetaulaki malie ‘a e matapule Tonga ‘oku ‘iloa he mala’e ‘o e fuhu ko Junior Fa mo e hau ‘o mamani he lolotonga ni, Joseph Parker ‘i he ‘aho 11 ‘o Tisema ‘o e ta’u ni ‘i ‘Okalani Nu’usila.
Ko e mahino ‘eni ‘a e aleapau ni hili ia hono pole’i ‘e Junior Fa ‘a Joseph Parker kene fakaha ki mamani ‘oku lelei ange ia ‘ia Joseph Parker. Ka ‘i he taimi tatau ko e fakahoa ‘a e ongo matapule ni ko e ikuna ‘aki ‘eni ‘e hongofulu ma hiva ‘e Junior Fa ‘i he mala’e ‘o e fuhu pea ‘ikai ha’ane ulungia ka kia Joseph Parker ko’ene malohi ‘eni ‘e uofulu ma fitu pea ulungia ‘e ua.
Kaekehe na’e fakaha ‘e Fa ko e faingamalie ‘eni ke fakahoko ‘a e fe’auhi ni ke ako mei ai ‘a e talavou kae’uma’a ‘a e finemui he kuonga ni, koe’uhi pe ko e ha ‘a e ngaahi sipoti tenau fili kenau kau ki ai pea kenau ‘ilo ‘e malava pe ‘o ma’u ‘enau mo’ui mei ai ‘i he kaha’u.
Ko e taha foki e ‘uhinga ‘a e ‘iloa ‘o e fe’auhi ni koe’uhi ‘oku kau ‘a e ongo matapule ni Junior Fa mo Joseph Parker ‘i he toko hongofulu tu’ukimu’a ‘i he mala’e ni pea ko e taimi totonu pe ‘eni ke fakahoko ‘a e fe’auhi ni koe’uhi ko kinaua mei he tafa’aki faka-Tonga ‘o ‘Aokalani pea ‘oku ‘i ai ‘a hona ngaahi taleniti takitaha ke fakaha ‘i he mala’e ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *