TOE KANISELI UTA MELENI KI NU’USILA

Na’e faka’atá mai ‘e he Pule’anga Nu’usilá e faingamālie ‘e taha ma’a Tonga ki hono uta ange ‘o e melení, pea na’e ‘osi fokotu’utu’u ke uta ‘i he ‘aho 5 ‘o Tīsema 2020 ha koniteina meleni ‘e 10.

Ko hono ta’ofi ‘o e uta meleni ki Nu’usila ki mu’á he na’e ‘asi fanga ki’i lango ‘i he’etau meleni mei Tongá ni.

‘I he hili hono toe fakangofua mai ‘e Nu’usila ke toe uta ange ‘etau melení, na’e ‘osi fokotu’utu’u e ‘ū kautaha loli ke nau fetuku e melení ki Uafu, ka na’e ‘ikai ha’u ha loli ia. Na’e toki ‘ilo ai na’e ‘ikai ma’u ha ‘ū nge’esi koniteina ke fa’o ai e melení.

Fakatatau ki he fakamatala ‘a e Pule Lahi Le’ole’o ‘o e Potungāue Ngoué, na’e ‘osi maau ‘enau tafa’akí ‘i hono tokanga’i mo sivi e melení ka na’e ‘ikai ma’u ha ‘ū nge’esi koniteina ke fa’o ai, pea ko e fatongia ia ‘o e kau uta melení ke kumi mai e ‘ū koniteiná.

Ko hono fakakātoá na’e ‘ikai lava ‘o uta e melení he na’e pau ke foki e vaká ia. Ko e me’a fakamamahi eni ki he kau uta melení ka ‘oku ‘i ai e faingamālie ‘e taha ke toe uta atu ai e melení ki Nu’usila ‘i he ‘aho 11 ‘o Tīsema 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *