PUKE KAU KAIHA’A FAKAMALOHI ‘U FALEKOLOA SIAINA

KUO a’u ‘o toko 3 kuo puke ‘e he kau Polisí ‘oku tukuaki’i kinautolu na’a nau fakahoko ‘a e ngaahi kaiha’a fakamālohi ‘i he ‘ū falekoloa Siaina kehekehe ‘e 4 ‘i he ‘ēlia ‘o Nuku’alofá talu meí he ‘aho Tokonaki 9 ‘o Sanuali ‘o e ta’ú ni.

Fakatatau ki he fakamatala ‘a e Komisiona Polisi Le’ole’ó, Tevita Vailea na’a nau puke ‘o fakahū e matāpule ta’u 26 ‘i he pongipongi Pulelulu 13 ‘o Sanuali ni, ‘i he matavao he vaha’a ‘o Pea mo Tokomololó. Na’e tokoni lahi ‘a e Polisi Fakakolo ‘o Ha’ateihó ki hono puke ‘o e tokotaha ko ení,

Na’e ‘osi puke foki ‘e he kau Polisí ‘a e tokotaha ‘oku pehē ko e taki ia ‘o e kau kaiha’a fakamālohi ko ení, ko e matāpule ta’u 23 ia ‘i Fangaloto ‘i he ‘aho Tūsite 12 ‘o Sanualí.

Ko e matāpule hono 2 na’e puke ia ‘i he ‘aho Pulelulú ai pē ‘i Puke.

Kuo ‘osi faka’ilo kinautolu ki he hia kaiha’a fakamālohi ‘aki ‘a e me’atau pea ‘oku nau lolotonga tauhi kinautolu ‘i he malumalu ‘o e kau polisí ‘o tali hopo ai pē.

Na’e fakahoko ‘a e ‘ū kaiha’a ko ení ‘i ‘ū falekoloa ‘i Houmakelikao, Kapetā, Tofoa mo Ma’ufanga, pea ‘oku ‘i ai ‘a e tapou meí he Potungāue Polisi ‘a Tongá, ‘oku nau fakahoko honau fatongiá ke malu’i ‘a hotau kāinga Siainá pea ‘e ngāue atu ‘a e laó ke puke ‘o fakahū ‘a e ni’ihi ‘oku nau fakahoko ‘a e fa’ahinga ngāue fakaehaua ko ení ki he komiunitií.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *