FAKAIKIIKI ‘OE NGAAHI HIA ‘OKU TUKUAKI’I KIAI ‘A ETUATE LAVULAVU MO HONO HOA MINISITA ‘AKOSITA, KIHE NGAUE’AKI ‘AE LIPOOTI LOI KE MA’U ‘AE PA’ANGA

Tu’utu’uni ‘ae Tu’i Fakamaau Lahi ke ‘oua toe toloi hopo ongo Lavulavú fekau’aki mo e lipooti ‘a e Potungāue ‘Atita ‘a e Pule’angá, ki he tukuaki’i ‘o e ngaahi fakamatala loi ke ma’u ai ‘a e pa’anga lolotonga ‘a ‘ena fakalele ‘a e ‘Apiako ‘Unuaki ‘o Tongá.

NA’E fakamahino mo tu’utu’uni ‘a e Tu’i Fakamaau lahí, Justice Michael Whitten ‘i he ‘aho Falaite 29 ‘o Sanuali 2021 ‘e ‘ikai toe ‘oange ha faingamālie ke toe toloi mo mohetolo ‘a e hopo ‘i he vaha’a ‘o e Pule’anga Tongá mo e ongo faka’iloá, ‘Etuate Lavulavu mo ‘Akosita Lavulavu, ko e ongo Talēkita kimu’a ‘o e ‘Apiako ‘Unuaki ‘o Tongá pea kuo pau ke kamata ‘o ‘ikai toe ta’ofi ‘o fakahoko ‘i he ‘aho 12 ‘o ‘Epeleli 2021.
Ko e hopo eni kuo tā tu’olahi ‘a hono tolotoloí ‘i he ngaahi ‘uhinga kehekehe he kuo lava ‘a e ta’u ‘e 2 meí he ‘aho na’e fuofua ui ai ‘a e hopo. ‘Oku matu’aki mahu’inga mo pelepelengesi ‘a e ola ‘o e hopo ko ení ki he ongo faka’iloá pea ‘e malava foki ke makatu’unga ai ‘a e hokohoko lelei atu ‘a ‘ena ngaahi fokotu’utu’u ngāue ‘oku lolotonga lele ‘i matangi ‘i he fonuá pe ko ha’ana ngaue popula.

Puipuitu’a

Ko e hopo ko eni ‘oku fekau’aki hangatonu ia mo e lipooti na’e fakahū ‘e he ‘Atitá ‘i he ta’u 2016 ‘o tukuaki’i ‘a e ongo Lavulavú ki he ngāue kākā ‘o ngaue’aki ‘a e lipooti loi ke ma’u ai ‘a e pa’anga tokoni na’e laka hake ‘i he vaeua milioná ma’ae ‘Apiako ‘Unuaki ‘o Tongá ‘i he Semesitā 1 2013, Semesitā 2 2014 mo e Semesitā 2015.

Pa’anga Tokoni TVET

Ko e pa’anga tokoni eni ‘a e Pule’angá ‘oku fakafou ‘i he polokalama TVET (Technical Vocation Education Training Grant) ‘a ia ‘oku fakataumu’a ki he ako fakatekinikalé ‘i Tongá ni.
Ko e tokoní ‘oku fe’unga mo e $600 ki he fo’i ‘ulu ki he semisitā, pea ‘oku muimui mai ai ‘a e ngaahi tu’utu’uni ‘a ia ‘oku pau ke fakamo’oni’i ‘oku lēsisita ‘a e fānau akó, pau ke ‘osi totongi ‘enau akó pea tukukehe ange foki ‘a hono fakapapau’i kuo ‘osi tali mo fakapaasi ‘e he TNQAB ke fakahoko ‘a e polokalama ako ko ení.
Fakatatau kihe lipooti ‘a e ‘Atitá ko e founga na’e lēsisita ‘aki ‘a e fānau akó, na’e ō ‘a e ni’ihi ‘o lēsisita tavale mai ‘a e fānau mo e kakai kehekehe meí he ngaahi feitu’u kehekehe ‘o ui ko e lesisita mei tu’a. Ko hono ‘ai ‘e taha’ koe ngaahi hingoa loi mo fa’u.
Ko e ni’ihi ai ko e kau ngāue fakataimi ia ‘i he ‘apiakó pea ko e ni’ihi ai ‘oku ‘ikai ha kakai pēhē ia.

Tokolahi ‘o e kau lēsisita

Fakatatau ki he fakamatala na’e tuku mai meihe feitu’u falala’anga, na’e mahino foki mei he lipooti ko e semesitā ‘e tolu ko ’ení na’e toho ai ‘a e pa’anga ‘ova he vaeua miliona ko ’ení ka ko e toko 19 pe na’e ako mo totongi ako ‘a ia ko e pa’anga ‘e 100 ki he semesitā pea ko kinautolu pe na’e totonu ke foaki ange ki ai ‘a e $600 ki he fo’i ‘ulu fakatatau mo e tu’utu’uni ‘o e pa’anga tokoni ko ’eni.
Ko e toko 34 na’e hū mai ‘i he founga fakafetongi koloa (Commodities Exchange) pea ‘oku ‘ikai ha lekooti ki he founga totongi ko ’eni ke lava ke fakapapau’i ‘aki tukukehe ange ‘a e ‘ikai ke tali ‘e he founga ‘atita ‘a e Pule’angá. Na’e ma’u ‘i he founga ko ’eni ‘e he ‘Unuaki ‘o Tonga ‘a e $20,400.
Ko e toko 23 na’e ‘ikai ke nau ako pe ‘ikai ke nau ‘ilo ‘oku kau honau hingoa he lisi ‘a e ‘Unuaki ‘o Tongá pea totongi heni ‘e he TVET ‘a e $13,800 ki he ‘Unuaki ‘o Tongá ‘i he ‘ata’atāloá pe. Na’e ‘i ai leva mo e toko 105 na’e kau honau hingoa he lisi ‘a e ‘Unuaki ‘o Tonga ka na’e ‘ikai kenau ako pe totongi ha ako.
Ko e toko 105 ko ’eni ‘oku anga pehé ni fakatatau ki he lipooti ‘Atita;
a. Toko 3 na’a nau ako kinautolu ‘i ‘Ahopanilolo kae kau honau hingoa he lisi toho pa’anga ‘a e ‘Unuaki ‘o Tongá.

b. Toko 5 ‘ikai ha tohi talitotongi totongi ako

c. Toko 8 ko e kau faiva folōsou kae ‘ikai ke ako

d. Toko 4 ko e kau ifi kae ‘ikai ako

e. Toko 71 na’e hiki honau hingoa he lisi kae ‘ikai ako

f. Toko 3 ko e kau ngāue falekai kae ‘ikai ako

g. Toko 11 na’e lēsisita ‘i he ngaahi ta’u ki mu’a kae ‘ikai kenau ako he semesitā ‘e 3 ‘oku fai ai ‘a e lipooti ko’eni

Ko e toko 105 ko’eni na’e ma’u ai ‘e ‘Akosita mo ‘Etuate Lavulavu mo e ‘Unuaki ‘o Tonga ‘i he founga ni ‘a e $63,000.
Ko e toko 278 ‘oku hā he lisi na’e kole nō totongi ako (Student Loan Agreement) ‘a ia koe $670 ki he tokotaha hili koia ‘oku $100 ‘a e totongi ako ki he semesitā pea ‘ikai ma’u ha lekooti ki he founga ko’eni pea ‘ikai falala’anga. Na’e ma’u ‘i he founga ko’eni ‘a e $166,800.

Ko e toko 62 na’e hū ‘i he fakafetongi koloa ‘a ia na’e ma’u ‘i he founga ko’eni ‘a e $37,200 pea toko 100 na’e hū ‘i he founga koe alea ngutu pe ‘a ia na’e totongi he founga ko’eni ki he ‘Unuaki ‘o Tonga ‘a e $60,000.
Na’e ‘iai mo e toko 286 na’e ‘ikai ha foomu kole hū pea ‘ikai kakato ha lekooti ka ‘oku hā mahino mei he fakamatala ‘a e lipooti koe founga ‘ikai fakalao mo fakapāpeliane ‘eni ka na’e totongi heni ki he ‘Unuaki ‘o Tonga ‘a e $171,600.

Na’e ‘i ai mo e toko 35 ka na’e fai e fekumi ki he ngaahi kolo ‘oku ‘ikai ha kakai pehe pea na’e totongi heni ki he ‘Unuaki ‘o Tonga ‘a e $21,000.
Na’e iku foki ke ngaue’aki ‘a e pa’anga ko ení kihe ngaahi me’a fakafo’ituitui he ko e konga ‘o e pa’anga ko’eni na’e ma’u mai ia ‘o totongi ‘aki ‘a e nō ‘a ‘Akosita Lavulavu mo ‘Etuate Lavulavu ‘i he Pangikē Fakalakalaka ‘a Tonga ‘Akauni Fika 152111 pea ‘alu fakahanga tonu leva ki he ‘Akauni Taautaha ‘a ‘Akosita Lavulavu Fika 152112. ‘Oku kau heni ‘a e $22,575 koe fakatau me’alele, $54,982 koe fefolau’aki he vaha’a ‘o Tonga mo Nu’usila pehe ki Vava’u mo Tongatapu, $4957 koe totongi kole visa ki Nu’usila, $6475 ko e kumi koloa naunau fale mei Nu’usila.

Na’e tā tu’o lahi foki ‘a hono tautoloi mai ‘o e hopó ni ‘i he ngaahi ‘uhinga kehekehe ‘o hangē ko e toe toloi ‘e he Fakamaau’anga Lahi ‘a e hopo e ‘aho 11 ‘o ‘Okatopa 2019.

Ko e hopo ko’eni na’e ‘amanaki ke fakahoko ‘i he Fakamaau’anga Lahi ‘i he ‘aho 2 ‘o Sepitema 2019 ka ko hono toe toloi ko’eni he ‘oku kei ‘i Nu’usila ‘a e taha ‘o e ongo Faka’iloa ko ‘Akosita Lavulavu ‘i he ‘uhinga fakafakito’o.
Na’ e faka’ilo foki ‘a e ongo Lavulavu ki he tikite ‘e 6 ‘a ia ‘oku kau ki ai ‘a hono ngāue ‘aki e ngaahi fakamatala loi ke ma’u ai ha pa’anga pehe ki hono liliu kākā’i ‘a e ngaahi tohi ngāue ‘o ma’u ai ‘a e pa’anga lolotonga ‘ena fakalele ‘a e ‘Apiako ‘Unuaki ‘o Tonga.

Na’e puke foki ‘a ‘Akosita Havili Lavulavu mo ‘Etuate S. Lavulavu ‘o tauhi fakalao ‘i he ‘aho Tokonaki 3 Ma’asi 2018 pea tukuaki’i ki he ngaahi hia kehekehe ‘o kau ai ‘a hono ma’u ‘a e pa’anga he fakamatala loi, ngāue he founga kākā ke ma’u ai ha pa’anga mo e ngaahi tukuaki’i fekau’aki kehekehe pe.
Pea ko e toloi fakamuimui ko ení, na’e kole ai ‘e he fakafofonga ‘o e ongo faka’iloá ko William Edwards Jr ke toloi e hopó ki he Sune 2021 he ‘oku lolotonga fai ‘a e feinga ki he’enau loeá ko Stephen Stanton ‘oku lolotonga ‘Aositelēlia, ka ‘oku faingata’a ‘a e fefolau’akí ko e taputapui Covid-19.
Na’e fakamahino ‘e he Tu’i Fakamaau Lahi ko e ‘aho ni koe lava ia ‘a e ta’u ‘e 2 hili hono faka’ilo ‘a e ongo matu’a ni pea kapau ‘oku fakapapau’i ‘e Stanton’e lava mai pea ‘oku totonu ke lava mai he ‘oku ‘i ai pe ‘a e ngaahi puna mavahe mei ‘Aositelia kuo fokotu’utu’u ‘e he Pule’angá.

Na’a ne toe fakamahino foki ‘oku toe ‘i ai pe mo e founga ‘e taha ko ‘ene hā mai pe he ‘initaneti lolotonga ‘a e hopo ‘o fakahoko mai ai hono fatongia pea ‘oku lava pe ia ‘e he Fakamaau’anga ke fokotu’utu’u pea kuo ‘osi ngāue’aki ‘e he Fakamaau’anga ‘a e founga ko ia.
Na’e toe tapou ‘e he Tu’i Fakamaau Lahi ‘a e mahu’inga ‘o e tu’unga falala’anga ‘o e Fakamaau’anga mo e fiema’u ke fakahoko ‘a e fakamaau totonu ‘i he taimi totonu ka ko hono toutou toloi leva ‘oku fehu’ia leva ai ‘a e tu’unga falala’anga ‘o e Fakamaau’anga mo e natula ‘o e keisi ko ‘eni.

Lolotonga ‘a e pau ke talitali ‘a e ongo Lavulavú ki he’ena hopo ko ení ‘oku ‘osi fakahū ki he Fakamaau’anga Polisí ia ‘a ‘ena tohi faka’ilo fo’ou fekau’aki mo hono tukuaki’i ki he’ena ngaue’aki ‘a e tohi ngāue loi ko hono ngaue’aki ‘a e tohi ‘oku tukuaki’i na’e fakamo’oni loi’i ai ‘a e hingoa ‘o e matāpule ko Sione Tui mei Ta’anea Vava’u.

Na’e ‘osi fakamahino foki ‘e Sione Tui ‘i he faka’ilo ko ‘eni ‘oku ‘ikai ko ia na’e fakamo’oni ‘i he tohi ko ‘ení, kaikehe ‘oku te’eki mahino ‘a e ‘aho mo e taimi ‘e toki fakahoko ai ‘a e hopo ko ení.
Ko e anga ia ‘o e tu’u ‘o e ngaahi tukuaki’í pea ‘oku lahi ‘a hono tālanga’i ‘i he mītia sōsialé ‘o takitaha tala ‘ene tui mo ‘ene faka’uhinga ai, ka ‘e fakatatali ‘a e me’a kotoa ki he Fakamaau’angá ke toki faka’osi mo aofangatuku ‘a e me’a kotoa mei ai..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *