FEINGA TAVALE ‘A LAVULAVU KE HAO HE NGAAHI HOPO KA KUO HULUTU’A ‘A E KAKA KE TOE LAVA HA KAUFAKI’I

KUO ‘ikai ke tali ‘e he Fakamaau Lahi ko Justice Cooper ‘a e vili ‘a Lavulavú ke ‘oua ‘e kau mai ia ki he’ena hopó ko ha Fakamaaú, kā ke ‘omai e Fakamaau kehe ke ne fai e hopó.

Ko e fo’i tautapa fakamuimuitaha ia ‘a Lavulavu fekau’aki mo e hopo hia ko ‘eni ‘a’ana mo hono malí, Minisitā Akosita Lavulavu. ‘Oku faka’ilo kinaua fekau’aki mo e tukuaki’i ki he ngāue kākā ‘i hono hiki e hingoa e fānau ako ‘o pehē na’a nau ako ‘i he ako’anga ‘Unuaki ‘o Tongá, ka na’e ‘ikai ke nau ako ai.

Koe’uhí ko e ngāue kākā ‘oku fai ki ai e tukuaki’i ko ‘ení, ‘oku pehē ai ‘e he Talatalaakí, na’e ‘ave ta’etotonu ai ‘a e pa’anga tokoni ‘a e Pule’angá ‘oku a’u ki he $5 kilu ki he ‘apiako ‘o e ongo Lavulavú, pea ko e tikite hia ‘e tolu ‘oku fai’aki hona faka’iló.

‘I he fakamatala ‘a e Fakamaau Lahí, na’a ne pehē ‘oku hala fakalao ke ne to’o ia ki tu’a mei hono fai e hopó, pea ko ia ai ‘oku ‘ikai ke ne tali ‘a e kole ko ‘eni ‘a Lavulavu ke mavahé.
“Ko e ngaahi fakamo’oní ko ia ne ‘omaí ‘oku ne fakahā mahino mai ai ko e launga ‘e fā na’e fai ‘e Lavulavú ‘oku ta’e’uhinga pea ‘ikai ha makatu’unga ‘e taha, pea ‘oku hā mai pe ia he hopó,” ko e lau ia ‘a e Fakamaaú.
Na’e ‘osi tukuatu pe foki ‘e Lavulavu ‘ene launga kimu’a ‘o pehē ‘oku ‘ikai ha makatu’unga ia ke toe fai ha hopo. ‘I he hili pe ia hono ta’etali ‘e he Fakamaaú ‘a e launga ko ‘ení, na’e ma’u ai ha tohi ‘a Lavulavu he ‘aho 10 ‘o Mē ke to’o mu’a ‘a e Fakamaaú ia kae ‘omai ha Fakamaau kehe, pea ke ta’ofi ke toe fai ha hopo.
‘Oku te’eki ai ha me’a pehē ‘e hoko he manatú, ke ‘ikai tali pē ha’ate kole ‘i he Fakamaau’angá ha fiema’u ‘a ha fa’ahi, pea te launga leva kita ke fetongi ‘a e Fakamaaú ia. Kā, ko e natula pe foki ‘eni e tangata ko ‘eni kuo ne ‘osi halaia kimu’a he Fakamaau’angá kau ai hono fakanofo ia mei he Fale Aleá, pea pehē mo e ngāue ko ha Minisitā.
Na’e ‘i ai pe foki ‘a e kole ‘a Lavulavu kimu’a atu ke fakamavahe pe mu’a ia mei hono malí, ke na hopo kehekehe pē, pea na’e ‘ikai ke tali ‘eni ‘e he Fakamaau Lahi kimu’a ko Justice Cato.

Na’e tu’o fiha e tolotoloi mai ‘a e hopo ‘a Lvvulavú, kā na’e iku e ki he faitu’utu’uni ‘a e Tu’i Fakamaau Lahí kuopau ke fai e hopō ‘i ‘Epeleli, pea ko e me’a ia na’e hokó. Na’e kamata ‘a e hopo ni he ‘aho 12 ‘o ‘Epeleli, pea na’e tali tonuhia ‘a e ongo Lavulavú. Kā, na’e ‘ikai pe tuku ‘a e feinga ‘a Lavulavu ke ta’ofi e hopó, ‘o kau heni ‘a e feinga ke to’o e Fakamaaú.

Kaekehe, kuo ‘ikai ke tali ‘a e ngaahi feinga ko ‘enī ‘a Lavulavu ki he Fakamaau’angá, pea ko e hopo hia ni ‘oku hoko atu ia ‘i he Fakamaau’anga Lahí ‘i Nuku’alofa.

Ko e Minisitā, Akosita Lavulavu ‘oku fakafofonga’i ia ‘e William Edwards. Pea ko ‘Etuate Lavulavu ‘oku ne fakafofonga’í pē ‘a ia.

Ko e fa’ahi ‘a e Talatalaakí ko James Lutui, Talekita ‘o e Faka’iló, pea mo Tevita ‘Aho, ma’ae Kalauní.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *