TOKOLAHI KAKAI ‘O E FONUA NAU KOLE KE FAKAFISI ‘A E PALEMIA MO E SEA FALEALEA:

‘E TU’U ‘IHE PUKA ‘OE MANATU KIHE PA’’ANGANGALU

‘I he to folofola ‘a Kingi Siaosi Tupou VI ‘i he tapuni ‘o e Fale Alea ‘o Tonga he ‘aho 6 Me 2021, Na’e mahino ta’etoeveivei ua ‘a e ‘ikai ke fakafiemalie kiate ia ko e Tu’i mo e taki ‘o e fonua ko Tonga ‘a e ngaue, mo e ola ‘o e ngaue ‘a e Fale Alea ‘o Tonga mo hono kau memipa ‘a ia ‘oku fakafofonga’i ‘e he ni’ihi ‘o e kau nopele pea moe kau fakafofonga ‘o e kakai, pehe ki he Palemia mo e kau Minisita ‘o e Kapineti.

Na’e ongo’i lahi ‘e He’ene ‘Afio ‘ae to’nounou koeni koe’uhi ko’ene uesai ‘ae tupu faka’ekonomika’ae fonua’ pea moe uesia ‘ae tupulekina ‘ae mo’ui ‘ae kakai ‘oe fonua. ‘Ikai koia pe ka’ oku mahino ta’eveivei ua koe ola eni ‘ae to’nounou ‘ae fua fatongia ‘ae Sea oe Falealea pea moe Palemia o Tonga.

Ko e tōfolofola koeni ‘ae Tu’i mo e Taki ‘o e fonua ‘i he fakaava ‘o e to’u Fale Alea ‘o e 2021/2022,’oku fakahisitolia ‘i he ngaahi ‘uhinga ko ‘eni, pea hange’ koe lau ‘ae punake’, ‘e tu’u he puka ‘oe manatu kihe pa’’angangalu, ‘ihe hisitolia ‘oe ngaue moe faifatongia ‘a Palemia Tui’onetoa pea moe Sea ‘oe Falealea, Lord Fakafanua.

1. Fakahisitolia ‘a e ta’efiemalie ‘a ha Tu’i ‘o Tonga ki he fakahoko fatongia ‘a e Fale Alea pea mo e Pule’anga’ o Tonga
2. Fakahisitolia ‘Ene ‘omai hangatonu ‘a e tōnounou ‘o ‘ikai ke toe heliaki
3. Fakahisitolia ha Fale Alea mo ha Pule’anga kuo nau fakamonuka ‘ae finangalo ‘a e Tu’i ‘o e fonuá pea fakamasiva’i hono kakai
4. Ko e ngaahi tōnounou pehe ni, ‘i he kuohilí ‘oku fa’a fakahoko ai ‘a e hū louifi ki He’ene ‘Afio pea mo e kole fakamolemole foki ki he kakai ‘o e fonua.

Koe fonua fakatu’i ‘a Tonga pea koe konga mahu’inga hotau anga fakafonua’ ‘ae tauhi hotau va’ mo hotau tu’i pea kuo tau taukei he tauhi Tu’i’ pea mo hono molumalu. Mahu’inga leva pea tapuha’ kete fakamonuka ‘ae finangalo ‘oe Tui. Ka hoko ia, pea oku ui ‘ae fonua’ ke fai ha hu’louifi. Koe me’a eni na’e totonu ke fai ‘ehe Palemia moe Fale Alea o Tonga. Na’e totonu ke ‘alu kotoa ‘ae kau memipa falealea ki Palasi ‘o fakahoko ha hu’louifi.

Na’e ‘iai foki ‘ae ‘amanaki koe hili pe ‘ae to’folofola’ kuo ngaue leva ‘ae Sea e Fale Alea moe Palemia ke fai ha kole fakamolemole fakavavevave ki He’ene Afio’ ki palasi, pea kihe kakai ‘oe fonua koe kau totongi tukuhau’ ‘ihe letio. Ka’ ‘ihe ngaahi ongoongo kuo ma’u ‘ehe TMT meihe kakai ‘oe fonua’, na’e hili pe ‘ae to’folofola ‘ae Tu’i, kuo folau ‘ae Palemia ia moe Kapineti kihe fakafiefia’i ‘oe mali i Vava’u.

‘OKU TOKANGA LAHI ‘AE KAKAI ‘OE FONUA KUO NAU FETU’UTAKI MAI, KE FAI LEVA ‘EHE PALEMIA MOE FALEALEA HA FAKAMOLEMOLE KIHE TU’I MOE KAKAI ‘OE FONUA, PEA KE FAKAFISI ‘AE PALEMIA MOE SEA OE FALEALEA, TELIA NA’A TUPU HAKE ‘ETAU FANAU O AKO HA NGAAHI TO’ONGA FO’OU PEA HALA.
Hoko atu ‘ae fakaha’ha’ ‘ehe kakai’ ‘enau ta’efiemalie. ‘Ihe pongipongi Monite 17 ‘o Mē, na’e fakataha ai ‘a e fakafofonga ‘e 2 mei he vahenga fili kotoa pē ‘i Tongatapú, pehē ki he kau poupou ‘e ni’ihi, fakafuofua hono tokolahi kihe toko 40, ‘o tataki ai ‘e he Fakafofongá o Tongatapu 1, Siaosi Pohiva, ha laka ki he Fale Aleá ‘o ‘ave ‘a e Tohi Tangi ki he Seá, Lord Fakafanua.

Ko e kaveinga ‘o e Tohi Tangí: Oku ‘ikai fakafiemālie kihe kakai totongi tukuhau ‘o e fonuá ‘a e fakafotunga mei he Palemiá, Kapineti mo e Fale Alea ‘o Tonga, pea ‘oku nau loto ke fakafisi ‘ae Palemia moe Sea ‘oe Falealea he vave taha.
“ ‘Oku mau tu’u fakataha ‘i hono poupou’i ‘a e Folofola ‘a e Tama Tu’í, Ko e ongo sino foki ‘eni ‘e ua na’e fakamamafa ki ai ‘a e tō Folofolá ‘a ‘Ene Afio, koe Fale Aleá mo e Pule’angá; ko e ‘ikai ke fakafiemālié ki he Tu’í, ‘a e fai fatongia ‘a e Fale Alea á mo e Pule’angá. Pea ko ‘ene aofangatuku, ko ha Folofola ki he kakai totongi tukuhau mo filí ke nau fakapotopoto ‘i he ‘enau filí, he ko kinautolu na’e fili mai ‘a e Fale Aleá mo e Pule’angá.” Koe lau ia a Siaosi Pohiva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *