FAKA’ILO FAKA-FALEALEA HON. ‘AKOSITA LAVULAVU

KUO maʻu ʻe he Sea ʻo e Fale Alea, Lord Fakafanua ʻa e Tohi Fakaʻilo Faka-Fale Alea ʻo e Fakafofonga ʻo Vavaʻu 16, ‘Akosita Lavulavu.

Fakatatau ki ha ongoongo mei he Kalake ‘o e Fale Alea, Dr Sione Vikilani, ‘i he ‘aho 18 Sune 2021, Kuo ‘osi fakahu ange ki he ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tongá ha fokotuʻu ke fakaʻilo faka-Fale Alea ʻa e Fakafofonga Fale Alea ʻo Vavaʻu 16, Minisitā ki he Ngaahi Ngāue Lalahí pea mo e Takimamatá, Hon. ʻAkosita Lavulavu.

Naʻe fakahū ʻa e fokotuʻu fakaʻilo faka-Fale Aleá ko eni ki he ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻi he ʻaho Falaite 11 Sune 2021 ʻe he Fakafofonga Fale Alea ʻo Tongatapu 2, Hon. Semisi Kioa Lafu Sika.

Ko hono fakahū ʻeni ʻo e fokotuʻú ʻo fakatatau mo e Kupu 75 ʻo e Konisitūtoné, pea mo e Tuʻutuʻuni 87(1) ʻo e Ngaahi Tuʻutuʻuni ʻo e Ngaahi Fakataha mo e Ngaahi Fatongia ʻo e Fale Alea ʻo Tongá (“Tohi Tuʻutuʻuní”), ʻa ia ʻoku pehē, “ ʻOku fakalao ki ha Mēmipa ʻo e Fale Aleá, ʻiate ia pē, pe makatuʻunga mei he tohi launga naʻe ʻoange ʻe ha taha Tonga ke ne fokotuʻu atu ki he Fale Aleá, ʻo fakatatau ki he Kupu 75 ʻo e Konisitūtoné, ke fakaʻilo ha Mēmipa Fale Alea.”

Kuo tuku atu ʻe he ʻEiki Sea ʻo e Fale Aleá, Lord Fakafanua, ʻa e fokotuʻú ki he Kōmiti Tuʻumaʻu ʻa e Fale Alea ki he Ngaahi Totonú ke nau ngaue ki ai. Ko e fatongia foki ʻo e Kōmiti ke fakapapauʻi ʻoku faipau ʻa e fokotuʻú mo e fiemaʻu ʻa e Tohi Tuʻutuʻuní, kimuʻa pea lava ke tepileʻi ʻa e fokotuʻú ʻi he Fale Aleá.

END

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *