FAKA’ILO ‘EHE TA’AHINE PILINISESI ‘A AFEMEIMO’UNGA, OKU ‘ILOA KO PANUVE, ‘EKE HOKO ONGOONGO

Kuo faile ‘i he Fakamaau’anga Polisi he faka’osinga ‘o e uike ni hano faka’ilo ‘e he Ta’ahine Pilinisesi Salote Mafile’o Pilolevu Tuita ‘a e matapule ko Afemeimo’unga Hola ‘a ia ‘oku toe ‘iloa ko Panuve Hola ki hono lau’i kovi’i ‘o ‘ona.

Ko hono faka’ilo ko’eni ‘o Panuve ‘oku makatu’unga ia ‘i he’ene toutou live ‘i he facebook ‘o tukuaki’i koe Ta’ahine Pilinisesi ‘oku taki ‘i hono fetuku holo ‘o e faito’o konatapu ‘i he fonua pea ‘oku ne tala ko e ‘ulu’i feke tokua ia (hufanga he fakatapu).

‘Oku faka’ilo foki ‘a Panuve pea ‘eke mo e maumau ki he ongoongo ‘o e Ta’ahine ‘a ia ‘oku mahino kuo maumau ‘i hono tufaki holo ‘i he mitia fakasosiale ‘a e ngaahi ongoongo ‘ikai mo’oni, takihala, fakalotokovi, mo fakatupu taaufehi’a ‘o ‘ikai ngata ‘i Tonga ni ka ‘oku a’u foki ki muli mo tu’apule’anga.

‘I he lolotonga ni foki ‘oku ma’u ‘e he ongoongo ni mo e fakamatala ‘oku lolotonga fakahoko mo e ngaue ‘a e tafa’aki ‘a e Ta’ahine ‘i he fengaue’aki mo e kau polisi pehe ki he ma’u mafai fakafou ‘i ha launga ke fakahoko mo e ngaue fakalao ‘i he tafa’aki faka’ilo hia (criminal) ki he tukuaki’i mamafa ko’eni kuo fakahoko ki he Ta’ahine Pilinisesi ‘e he matapule ko’eni.

‘Oku mahino ko e matapule ko’eni ‘oku faka’ilo ‘oku toutou live mai he facebook pea ‘oku ne ngaue mo poupou ki hono tau’i ‘a e faito’o konatapu ‘i he’ene fakamatala ka ‘oku faka’ohovale ‘a ‘ene tafoki hake ‘o fakahoko ‘a e tukuaki’i mamafa ko’eni ki he ni’ihi ‘a ia ko e Hou’eiki ‘o kau ai mo e kau ma’u tu’unga ‘i he fonua.
‘Oku toe fehu’ia foki he ‘oku ‘asi ‘i he’ene ngaahi fakamatala ‘oku ne sio ki he kakai kuo nau pekia ‘o kau ai ‘a e ‘Uluaki Faa Tupou I pea ‘oku nau fakaha ange kiate ia ‘a e ngaahi fakamatala fekau’aki mo e faito’o konatapu mo e ngaahi ngaue kene fakahoko.

Ko e faka’ilo sivile foki ‘eni mo e ‘eke maumau (damages) pea ko e tikite ‘e ua ‘a ia ‘oku ‘eke ‘a e pa’anga ‘e $10,000 he tikite takitaha pea koe lahi taha pe ia ‘oku malava ‘i he malumalu ‘o e Fakamaau’anga Polisi.
‘Oku fakapapau’i foki ‘e he ongoongo ‘ae media ‘oku ‘i ai mo hono ngaahi faka’ilo kehe ‘o e matapule ni ki he ngaahi tukuaki’i tatau mo ‘eni ‘a ia ‘oku ne fakahoko ‘i he mitia fakasosiale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *