FAKALAKA E MO‘UI ‘A E KAKAĺ

Ma‘asi 9 2015 -Mē 25, 2016
To‘o fakahangatonu mei he ngaahi lea na‘e fakahoko he vaha‘a ‘o Ma‘asi 9, 2015 mo Mē 25, 2016
1
Ko e mo‘ui ‘a e kakaí ‘oku ‘ikai lava ‘o fakafaikehekehe‘i mo ‘enau mo‘ui faka‘aho. Hangē pē kó ia ko e tuki‘i ‘e he hāmalá ‘a e fa‘o, kuopau ke tau ngāue mālohi ma‘u pē ke fakalaka e mo‘ui ‘a e kakai. ‘Oku pau ma‘u pē ke tau fakahoko ‘a e founga ngāue kōtoa pē kuo tau ‘osi tali taautaha ‘i he ta‘u ki he ta‘u, pea fakahoko mo ha ngāue mālohi ke tali ‘aki e ngaahi fiema‘u ‘a e kakai, ke nau sio ki he fakalaka mo fiefia ‘i he ola.
(mei he lea ‘a e fakafōfonga mei Jilin ‘i he ako hono tolu ‘o e Falealea Fakafonua ‘a e Kakai hono 12, Ma‘asi 9, 2015)

11
Ko ‘etau ikuna ‘i hono malu‘i mo e fakalaka e mo‘ui ‘a e kakaí, te ne ‘unuaki ki ‘olunga ‘a e fiema‘u fakasōsialé, mo fakalahi ‘a e fiema‘u fakalotofonua; fakalaka ‘a e tu‘unga ‘o e mo‘ui ko e uho ia hono fakalaka ‘o e fakalakalaka. ‘Oku totonu ke tau fālala ki he ivi ‘okú ne faka‘uli ‘a e falengāue, mo e ngaahi me‘a ‘okú nau faka‘ai‘ai ‘a e founga ngāue ke fakalotolahi ‘a e pisinisi, mo hiki hake ‘a e ma‘u ngāue, pea feinga ke ‘ōhake ‘a e pa‘anga hū mai ‘a e kakai ‘i kolo mo ‘uta. ‘Oku totonu ke tau siofi ‘a e ngaahi ‘īsiu ‘oku kaunga lahi taha ki he kakai, kau ai ‘a e ako, mo‘ui lelei, mālu‘i fakasōsiale mo e mālu‘i ‘o e me‘akai, pea ‘oku totonu ke tau fakalakalaka e ngaahi me‘a kó eni fakasitepu ‘i ha founga ‘oku lava ‘o ngāue. ‘Oku totonu ke tau fakalaka ‘a e tu‘unga ‘o e mo‘ui, mo fakavave‘i ‘a e tupu faka‘ekonōmiká ke fakaholoholo ‘aki hono fakalahi e ma‘u ngāue mo hono poupou‘i e pisinisi, fakahoko ha ngaahi ngāue, pea lava mo hano fakasi‘isi‘i ‘o e māsivá. ‘Oku totonu ke tau tokanga ange ki he malu ‘a e kakai, ‘o manatu‘i ma‘u pē ‘oku kau ia ki he malu e mo‘ui lelei ‘a e kakai. ‘Oku fiema‘u ke tau fakapapau‘i ‘oku ‘ikai ha ngaahi fetu‘utaki ‘oku vaivai, avaloa pe faingata‘a ‘oku puli ‘i he ngāue ki he malu ‘a e kakai. ‘Oku totonu ke tau tokanga ki he fānau mo e kakai vaivai, ‘a ia ‘oku nau si‘i nofo pe ‘i ‘api pea fiema‘u tokoni, kae ‘alu e toenga ‘o e fāmili ki he ngaahi kolomu‘a ke kumi ngāue. ‘Oku totonu ke fakalaka ‘etau ngāue, pea tau fai ha me‘a ke fusi hake ‘a e pule‘i ‘o e ngaahi tafa‘aki mo e ngaahi fai fatongia, ‘o tukuange kinautolu ke nau nofo fiemālie ‘i he fu‘u fāmili ‘e taha ‘o e sōsiōlīsimi.
(mei he lea lolotonga ‘a e folau fekumi ki he vāhenga Guizhou, Sune 16-18, 20

111
Ko e ngāue ki hono mālu‘i mo fakalaka ‘a e mo‘ui ‘a e kakai he‘ikai pē ke ngata. ‘E ‘i ai ma‘u pē ‘a e poini ke kamata ai. Kuopau ke tau fakahoko ha ngaahi ngāue pau, ‘oku kau kātoa ki ai ha tokolahi mo ‘aonga ke tokoni ki he kakai ke feau ‘enau ngaahi palopālema, mo fiefia he ngaahi ola mo e fakamaau totonu. ‘Oku totonu pē ke tau kamata mei he mo‘oni, siofi ‘a e ngaahi polōseki ‘oku fe‘unga pea ‘oku fakalūkufua, mahu‘inga pea fakahu‘u ki he fiema‘u ‘a e kakai, pea ‘aonga ange ki he ngaahi fakahoko fatongia ki he kakai, fakamālohi e fetu‘utaki ‘a e kakai, pea ke fakangata ‘a e ngaahi palopālema ‘oku ‘ikai ke ‘asi, ke fakapapau‘i ‘oku nofo mo ngāue ‘a e kakaí ‘i he melino mo e loto fiemālie pea ko e sōsaietí ‘oku ma‘uma‘uluta mo maau.
(lea lolotonga ‘a e folau fekumi ki he vāhenga Jiangxi, Fepueli 1-3, 2016)

1V
‘I he ‘ātakai ko ia ‘oku ‘alu ke lahi ange ai ‘a e ta‘omia mei he holo faka‘ekonōmika, mo e lahi ange ‘a e kūlukia fakasōsialé, ‘oku mahu‘inga ‘aupito ke fakapapau‘i ‘a e tu‘unga ma‘ulalo e mo‘uí mo e lelei ‘a e kakai. ‘Oku totonu ke tau kamata mo e ngaahi palopālema ‘oku pehē ‘e he kakai ‘oku māmafa, hā mai pea mo fu‘u fiema‘u, pea ‘ai mo ‘etau ngāué ke fakalaka e mo‘ui ke māhino ange, ‘aonga mo tōlonga. ‘I he hoko atu ‘a e fakalelei ‘o e fā‘unga ki hono fakaai e ngaahi me‘a, ‘e ‘i ai e kau ngāue ‘e tukuange kinautolu mei he ngāue, ko ia kuopau ke tau siofi ‘a e ma‘u ngāue, fakatupu ha ngaahi ngāue, fakahoko mo fakalaka e ngaahi ngāue tokoni, pea tokoni ki he kakaí ke kumi ha‘anau ngāue. ‘Oku totonu ke tau fakaava ha toe ngaahi matapā ke ‘omai ha kakai ‘oku nau faingata‘a‘ia ‘aki hono fakalotolahi‘i e kau pisinisí ke fakangāue‘i kinautolu, ‘aki hono fakatupu ha ngaahi ngāue ‘oku lelei hono nātula, pea mo hono fakahoko ha ngaahi founga ngāue fakasōsiale ‘oku ne fakapapau‘i ‘a e tu‘unga ma‘ulalo taha ‘o e mo‘ui ‘a e kakai, koe‘uhi ke ‘oua na‘a ‘i ai ha fāmili ‘oku ‘ikai ngāue hanau taha.
(mei he lea lolotonga e folau fekumi ki he Vāhenga Anhui, ‘Epeleli 24-27, 2016)

V
‘I he mata kó ia ‘o e fihi e tu‘unga faka‘ekonōmika fakavaha‘apule‘angá mo fakalotofonua, ‘oku totonu ke tau siofi ‘a e malu mo e fakalaka e mo‘ui lelei ‘a e kakai, pea fai e me‘a kōtoa ke tauhi ‘a e tu‘unga ‘o e mo‘ui. ‘Oku totonu pē ke toe fai ha fakakaukau ki he me‘a kó eni ‘i he taimi ‘oku vahe ai ‘a e pa‘anga ‘a e pule‘anga. ‘Oku totonu ke tau fakapapau‘i ‘oku ‘i ai ha pa‘anga fe‘unga ki he ngaahi me‘a fekau‘aki mo e kakai, pea ‘oua ‘e fakasi‘isi‘i. ‘Oku totonu ke tau tokanga ki he ngaahi ‘īsiu mahu‘inga, hangē ko e ngāue, ako, mo‘ui lelei, fale, penisoni ki he kau vaivai, fakasi‘isi‘i ‘o e masiva, mo e ngaahi me‘a kehe ‘oku tokanga ki ai e kakai. Ki mu‘a pea tau tokanga ki he ngaahi founga ngāue mo e ngaahi me‘afua ke ngāue‘aki, ‘oku totonu ke tau fakahoko ha ngaahi fakatōtolo pea fa‘u mo ha ngaahi ‘analaiso, fānongo ki ha ngaahi lau, pea tau tokanga ki he ngaahi fiema‘u ‘a e ngaahi kulupu kōtoa. ‘I he hili e fakahoko e ngāue, ‘oku totonu ke tau fakatōtolo e lau ‘a e kakai mo tuhu‘i e ngaahi palopālema ke fakalelei‘aki e founga ngāue. ‘Oku pau ke fakalahi e ‘ata ki tu‘a ‘o ‘etau ngaahi founga ngāue, koe‘uhi ke ‘ilo ‘e he kakai, māhino mo tokoni ki hono fakahoko.
(lea lolotonga ‘a e folau fekumi ki he Vāhenga Heilongjiang, Mē 23-25, 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *