Rev Dr Ma’afu’otu’itonga Palu ‘Api ko ‘Onemalama 1) Ko e ha ha me’a kuo fai ‘e ‘Akilisi mo ‘ene paati Temokalati ma’ae fonua? Talu e tu’u hotau fonua ni, ko Kolomotu’a ni, na’e tali ai ‘a e Lotu Kalisitiani. Talu e tu’uta ‘a e ongo tetea misinale, ‘a Sione TomasiContinue Reading

by REV. DR. MA’AFU’OTU’ITONGA PALU (‘Api ko ‘Onemalama) 1. What has ‘Akilisi and his Democratic Party ever done for the nation? Since the foundation of this nation, it was in Kolomotu’a that Christianity was inaugurated. Since the arrival of the two British missionaries, John Thomas and Hutchinson in July 1826,Continue Reading

Na‘e ‘iai ‘a e fo‘i Himi mei he Tohi Himi ‘a e Siasi Uesiliana Tau‘ataaina ‘o Tonga na‘e manako ai ‘a e ‘Eiki Palemia malolo ‘a Akilisi Pohiva pea na‘a ne fa‘a ngaue ‘aki ‘a e Himi ko ‘eni ke ne ue‘i ‘aki ‘a e loto ‘o e kakai ‘oContinue Reading